Company Slogan
Услуги

Иконометрика ЕООД предлага услуги както в държавния, така и в частния сектор. Компанията специализира в разработването на иконометрични анализи и прогнози в сферата на пазата на труда, образованието, здравеопазването, демографията и други области на социално-икономическата действителност. Иконометрика предлага и редица услуги за бизнеса, свързани с обработка и анализ на информация и подобряване на маркетинговата стратегия на фирмите.

Иконометрични и статистически анализи

Иконометрика ЕООД предлага пълен набор от специализирани услуги в областта на статистиката и иконометрията. Иконометрика ЕООД има доказана експертиза при осъществяването на широкомащабни проекти в редица области, като например: • Пазар на труда, бедност, неравенство, социално включване. • Социално-икономически и демографски анализи и прогнози на национално, регионално и общинско ниво. • Оценка на въздействието на програми и политики. • Разработване на статистически и иконометрични анализи, макроикономически и секторни анализи и прогнози, макроиконометрични модели и прогнози, както за цялата страна, така и за отделни сектори на икономиката и много други. Услугите на компанията включват разработването на социално-икономически анализи и прогнози, изследвания в областта на пазара на труда и социалното включване, икономическото, регионалното и териториалното развитие, както и в разработването и усъвършенстването на методологии на статистически и иконометрични изследвания, производство, обработка и анализ на данни, работа и обучение със специализиран статистически и иконометричен софтуер и др. Мисията на Иконометрика е чрез прецизен и научно-базиран статистически и иконометричен анализ, разработване на специализирани изследвания, точни прогнози и осигуряване на навременна и надеждна информация да подпомага своите клиенти при взимането на адекватни управленски решения. Използвайки услугите на Иконометрика, нейните клиенти са в състояние да посрещнат предизвикателствата пред бизнеса чрез оптимизиране на разходите, висока ефективност и минимален риск, повишаване на качеството и увеличаване на пазарния дял. Възприемайки в работата си принципите на официалната статистика, Иконометрика гарантира на своите клиенти високо качество на предоставяните услуги чрез професионализъм, безпристрастност, запазване конфиденциалността на тяхната информация и спазване на професионалната етика.

Анализ на цените и разработване на ценова политика

Иконометрика ЕООД ще Ви отговори на следните и на много други въпроси: • Каква ценова стратегия да използвате? (Pricing Strategy) • Каква цена да предложите при продажба на дребно? • Какъв да бъде размерът на отстъпките и цената при продажба на едро и каква цена да предложите по време на промоция? • Какви да бъдат отстъпките при различните начини на плащане (в брой, банков превод, кредитна/дебитна карта и т.н.)? • Какви да бъдат сезонните цени през отделните периоди на годината? • Какви да бъдат цените при продажба на пакет от стоки и услуги? • Гъвкавост на цената • Съществува ли възможност за ценова дискриминация и различно ценообразуване в зависимост от географското местоположение на потребителите? • Каква е психологична граница на цената? • Каква е пределната минимална и каква е пределната максимална цена на предлаганите стоки и услуги? • Каква е оптималната цена на която да предлагате Вашите стоки и услуги? • Ако промените цената с 1 лв. или с 1%, как и с колко би се променило търсеното количество? • Ако се променят цените на други стоки и услуги, как и с колко би се променило търсеното количество на Вашите стоки и услуги? • Доколко е важна цената и доколко са важни други фактори за клиентите при избора на Вашите стоки и услуги? • Какво ще бъде бъдещото търсене на Вашите стоки и услуги? Някои от методите, използвани от Иконометрика за изследване на цените, са: • Изследване на оптималната цена чрез метода на Gabor-Granger; • Изследване на чувствителността на цената (Price Sensitivity Meter (PSM) чрез метода на van Westendorp; • Вероятност продуктът да бъде заменен с друг (Probability to Switch); • Анализиране на потребителския избор чрез conjoint анализ; • Ценова еластичност на търсенето (Price Elasticity of Demand); • Кръстосана еластичност на търсенето; • Влияние на дохода и на други фактори върху търсенето; • Изследване на сезонността при търсенето на Вашите стоки и услуги; • Прогнозиране на бъдещото търсене и цени; • Други.

BI & Data Mining

Взимането на управленски решения се основана не просто на сбор от данни, а на събрана, обработена, анализирана и осмислена като такава "информация". Именно това различава данните от информацията – нейната полезност и използване. Методите, които специалистите на Иконометрика използват за реализирането на data mining са различни статистически тестове, моделиране, както и мощен набор статистически инструменти от арсенала на невронните мрежи. Маркетинговото приложение на Data mining може да се представи чрез: • Моделиране на потребителското поведение - основано е на демографски показатели и история на продажбите. Помага да се определи как клиентите биха реагирали на даден продукт или рекламна кампания. • Оценка на потребителите - основава се на често повтарящите се покупки, похарчени суми и продължителност на сътрудничеството. Позволява да се изясни кои са най-ценните за фирмата клиенти. • Сегментация на потребителите - какви общи характеристики има между основните клиенти на фирмата и възможно ли е те да се групират в определени групи. • Планиране на продажбите - ако има информация, че клиентите закупуват продукт А, Б или В, то каква е вероятността да закупят продукт Г.

Оценка на нетния ефект на услугите на пазара на труда

Нетният ефект представлява разликата между последствията от ситуация, в която лицето е участвало в дадена програма и последствията от ситуация, при която не е участвало в нея. Методологията за оценка на нетното въздействие включва следните стъпки: 1. Статистическа проверка на хипотези; 2. Отстраняване на евентуалното влияние на установените различия върху положението на пазара на труда на анкетираните лица; 3. Изчисляване на нетните оценки на въздействието на програмата от новополучените двойници, които са ажустирани по отношение на наблюдаваните разлики между двете групи; 4. Изчисляване на ефекта върху доходите; 5. Изчисляване на нетните социални ефекти.

Провеждане на специализирани обучения

Иконометрика ЕООД притежава екип от опитни лектори. Предлагаме обучения в областта на статистиката, социологията и ИКТ. Обученията са насочени към специфичната сфера на дейност на участниците в тях.