Company Slogan
Проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест“

Проектът включва оценка на механизма за координация на политиката за намаляване на административната тежест и предложения за повишаване на нейната ефективност. Измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС и предложения за нейното намаляване. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“ с възложител Министерство на икономиката и енергетиката.

Проект „Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво“

Проектът включва извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика, а проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Нетният ефект представлява разликата между последствията от ситуация, в която лицето е участвало в дадена програма и последствията от ситуация, при която не е участвало в нея. Методологията за оценка на нетното въздействие включва следните стъпки: 1. Статистическа проверка на хипотези; 2. Отстраняване на евентуалното влияние на установените различия върху положението на пазара на труда на анкетираните лица; 3. Изчисляване на нетните оценки на въздействието на програмата от новополучените двойници, които са ажустирани по отношение на наблюдаваните разлики между двете групи; 4. Изчисляване на ефекта върху доходите; 5. Изчисляване на нетните социални ефекти.

"Статистическо изследване и разработване на алгоритъм за обработка и анализ на административната информация и параметрите на договореностите от колективните трудови договори, съхранявани в НИПА"

Възложител на проекта е Националният институт за помирение и арбитраж. При изпълнението на проекта е извършено статистическо изследване въз основа на административнaта информация и параметрите на договореностите от колективните трудови договори и анексите към тях в страната и е разработeн алгоритъм за статистическа обработка и анализ на тази информация.

"Провеждане на обучения за прилагане на специализирани одитни техники и методи по обособени позиции"

Проектът включва провеждане на специализирани обучения по Обособена позиция №2 "Провеждане на обучения по прилагане на социологически методи и техники за събиране на одитни доказателства при одит на изпълнението" и Обособена позиция №3 "Провеждане на обучение по прилагане на методи за статистически анализ". Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Административен капацитет" с възложител Сметната палата на Република България.